Vad vi kan

Vi skapar insikter och vi använder den metodik som passar bäst för syftet, men vi är specialister på kvalitativ metodik.

Digitala undersökningar

Djupintervjuer, on-line chatts i realtid och blogg forum. Ett aktivitetsbaserat tillvägagångssätt som syftar till att förstå det rationella tänkandet hos konsumenten.

Varför?

När ämnet är känsligt, när vi ska samla personer från olika delar i landet, tester av webbsidor, koncepttest och produkttest i hemmet. Den här metodiken är särskilt lämplig i undersökningar som kräver mer än några timmar, dvs. när man vill gå djupare in i förståelsen och därmed insikterna.

Fokusgrupper

Den här metoden möjliggör förståelse för både rationella och känslomässiga behov, beteenden, drivkrafter och barriärer. Fokusgrupper ger en bra gruppdynamik och kreativitet. Deltagarna inspirerar och stimulerar varandra. Detta öppnar upp nytänkande och erbjuder omedelbar kunskap, baserad på erfarenheter och interaktion mellan deltagarna. Projektiva metoder används för att sätta ord på känslor och underliggande behov. Fokusgruppen har ett lösningsorienterat förhållningssätt, vilket innebär att denna metod är väl lämpad för produkt- och tjänsteutvecklingsprocesser.

Varför?

För att erhålla nya insikter, möjligheter, styrkor och svagheter samt för att identifiera problem inom ett outforskat område. Du som uppdragsgivare ges möjlighet att observera och lyssna på fokusgruppen och får därigenom omedelbar kunskap kring hur målgruppen tänker och agerar.

Djupintervjuer

Djupintervjuer möjliggör att komma djupare i ett ämne och i respondenternas attityder, beteenden och tankar. Detta är speciellt intressant när du behöver kontextuella insikter, till exempel om hur en produkt eller tjänst används i sin specifika miljö. Djupintervjuer kan genomföras på vårt kontor, i respondenternas hem eller på deras arbetsplats.

Konceptutveckling

En konceptutvecklingsprocess i tre steg där vi modifierar koncepten mellan varje steg.

Varför?

När du snabbt behöver feedback på idégenerering, analys och brainstorming. Konceptutveckling rekommenderas när du har en eller flera inte helt färdiga koncept att utveckla och testa. När du har möjlighet att ta en aktiv del i processen för analys och utvärdering, och när du måste optimera din tidsplan och ekonomi i beslutsprocessen.

Debattforum

Debattforum ger förståelse för underliggande beteenden, drivkrafter och hinder för ett varumärke, samt belyser orsakerna till det faktiska beteendet och attityder till olika varumärken. Argumenten för och emot varumärket kommer fram direkt och spontant. Deltagarna är uppdelade i två grupper, en med varumärket A och en med varumärket B.

Varför?

När du behöver förstå de viktigaste drivkrafterna som påverkar kundernas köpbeteende och att förstå de grundläggande orsakerna till att målgrupper väljer ett visst varumärke. När du vill kartlägga helheten kring uppfattningar och attityder till varumärket rationellt, känslomässigt, medvetet och omedvetet från olika synvinklar.

Etnografi

En kvalitativ metod baserad på att kontexten och kulturen att utforskas, vilket ger oss möjlighet att inte bara höra vad folk säger eller hur de tänker, utan att uppleva vad de i själva verket gör. Detta ger en förståelse för hur saker och ting faktiskt fungerar i verkliga livet. Etnografiska insikter stödjer, förbättrar och ändrar hur vi tänker om konsumentens upplevelse.

Varför?

När du behöver nya idéer, vinklingar av gamla vanor, bekräfta gamla föreställningar eller, viktigast av allt, om du behöver generera nya idéer för produktutveckling. När du verkligen vill förstå hur saker och ting fungerar i verkliga livet, vid shoppingögonblicket och på konsumenternas eget språk.

Workshops

När det handlar om att förbättra och implementera nya idéer, fakta och potentiella möjligheter på ett kreativt sätt. Nyckeln till detta är att moderatorn ser till att deltagarna är jämställda och kan arbeta utanför hierarkier. Moderatorn stödjer gruppen att se bakom hierarkierna samt strukturerar resultaten och handlingsplanen.

Varför?

När du vill implementera insikter och nya idéer i organisationen utan att begränsas av organisatoriska strukturer och mönster.

Statistiska analyser

Ibland behöver kvalitativa resultat som t.ex. attityder, hinder/barriärer, koncept, produktutveckling m.m. kvantifieras och valideras. Detta kan göras med hjälp av webbintervjuer eller telefonintervjuer. Flera webbverktyg finns också för att genomföra webbenkäter.

Varför?

När saker och ting behöver publiceras eller du behöver få en siffra för att stödja beslutsunderlagen.